Vores rådgivning til demokratiske virksomheder

Vores rådgivning omfatter stiftelse, drift, fusion, omdannelse og opløsning af virksomheder.

Vi fører retssager for virksomheder, bistår med udformning af kontrakter og samarbejdsaftaler.

Ekspertisen omfatter:

• Vedtægter
• Interessentskabskontrakter
• Ejeraftaler
• Forretningsorden
• Aktier og anparter
• Generalforsamlingsledelse (ordstyre / dirigent)
• Offentlig registrering
• Fuldmagter og prokura
• Direktørkontrakter

I afholder kurser og sparing vedrørende direktør-/bestyrelsesansvar, bestyrelsesarbejde, direktørarbejde og ledelse.

Rådgivningen fokuserer på at skabe muligheder og handlekraft under hensyn til virksomhedens regler, erhvervsret samt dansk rets almindelige regler, herunder personlig økonomisk hæftelse, straffeansvar, erstatningsansvar, mv.

Vores rådgivning til fonde & selvejende institutioner

Vores rådgivning retter sig mod såvel erhvervsdrivende som ikke-erhvervsdrivende fonde og omfatter stiftelse, drift, fusion og opløsning af fonde.

Vi fører retssager for fonde, bistår med udformning af kontrakter og samarbejdsaftaler.

Ekspertisen omfatter:

• Vedtægter
• Forretningsorden
• Offentlig registrering
• Fuldmagter og Procura
• Direktørkontrakter

Vi afholder kurser og sparing vedrørende bestyrelses-/direktøransvar, bestyrelsesarbejde, direktørarbejde og ledelse.

Rådgivningen fokuserer på at skabe muligheder og handlekraft under hensyn til fondens regler, fondsretten samt dansk rets almindelige regler, herunder personlig økonomisk hæftelse, straffeansvar, erstatningsansvar, mv.

Vores rådgivning til NGO’er & foreninger

Vores rådgivning omfatter stiftelse, drift, fusion og opløsning af foreninger.

Vi fører retssager for foreninger, bistår med udformning af kontrakter og samarbejdsaftaler.

Ekspertisen omfatter:

  • Vedtægter
  • Medlemskab, medlemsret og eksklusion
  • Forretningsorden
  • Generalforsamlingsledelse (ordstyrer / dirigent)
  • Afstemningsprocedure
  • Offentlig registrering
  • Fuldmagter og Procura
  • Direktørkontrakter
  • Sekretariatslederkontrakter
  • Frivilligkontrakter

Vi afholder kurser og sparring vedrørende bestyrelsesansvar, bestyrelsesarbejde, direktør-/sekretariatslederarbejde og ledelse.

Rådgivningen fokuserer på at skabe muligheder og handlekraft under hensyn til foreningens regler, foreningsretten samt dansk rets almindelige regler, herunder personlig økonomisk hæftelse, straffeansvar, erstatningsansvar, mv.

Opdrags- og prisoplysninger

Ehlers Advokatanpartsselskab er etableret på følgende adresse: Roarsvej 27, st.tv., 2000 Frederiksberg.

Vi kan kontaktes på telefon nummer + 45 60 68 23 45 og på e-mailadressen ae@ehlersadvokatfirma.dk.

Vores CVR-nummer er: 36 48 38 30.

Ehlers Advokatanpartsselskab er organiseret som advokatanpartsselskab.

Advokaterne hos Ehlers Advokatanpartsselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Ehlers Advokatanpartsselskab er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI-Gerling, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København Ø, CVR-nr. 20300434. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Ehlers Advokatanpartsselskab uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn.

Ehlers Advokatanpartsselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Ehlers Advokatanpartsselskab samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som Ehlers Advokatanpartsselskab har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Advokaterne hos Ehlers Advokatanpartsselskab er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Der gælder regler for min opbevaring af data, , som du kan lsæe mere om på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Upload dokument